เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. สุเมธ ชัยรัตนศักดาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วีรพงศ์ ขุนโตปวช.
2นางสาว กัลยา พลปฐมปวช.
3นาย อภิวัฒน์ อิ่มอ้วนปวช.
4นาย ธีรภัทร์ ฟักชมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

แนวคิดที่จะทำเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพราะว่ามันจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณมากขึ้นเพราะเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์นี้ไม่ใช้น้ำมันแต่ใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์แทน โดยจะเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในแบตเตอร์รี่แล้วนำมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันจากเครื่องยนต์ได้โดยเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ประหยัดน้ำมัน ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้จริง ช่วยลดภาวะโลกร้อนและไม่อันตรายต่อสุขภาพ เพราะไม่มีกลิ่นควันจากการเผาไหม้จากเครื่องยนต์ เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์นี้ยังสามารถปรับแรงดันได้ 3 ระดับ คือ เบา,แรง และแรงมาก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกร

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดน้ำมัน ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยลดภาวะโลกร้อนและไม่อันตรายต่อสุขภาพ เพราะไม่มีกลิ่นควันจากการเผาไหม้จากเครื่องยนต์
๑.ได้สิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่เพื่อให้เกษตรกรใช้ได้จริง
๒.ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-