สุคนธชาติเมืองงาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รัชนก โทลักษณ์คหกรรม
2นางสาว ชวมล เย็นตั้งคหกรรม
3นาย อรรถชัย อินทร์เลี่ยมคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธิติสรร ใจเที่ยงธรรมปวช.
2นางสาว รวิวรรณ ไวธัญกรรมปวช.
3นาย พีระพล จริยามาปวส.
4นาย ดนุชกร กระสายแก้วปวส.
5นาย สุธินันท์ เถื่อนสอนปวส.
6นางสาว ปภาวดี จินดารักษ์ปวส.
7นางสาว จุฑามาศ ชาคมปวส.
8นางสาว ชนิกานต์ สระทองปวส.
9นางสาว นันทพร เฉลิมชัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

จังหวัดพิจิตรมีการปลูกส้มโอกันอย่างแพร่หลายเป็นไม้ผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดพิจิตร ตั้งคำขวัญจังหวัดพิจิตรที่ว่า รสเด็ดส้มท่าข่อย ส้มโอท่าข่อย จากการศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์จากเปลือกส้มโอ เบื้องต้นยังไม่พบการนำเปลือกส้มโอมาใช้ประโยชน์ในงานศิลปะ ประเภทงานประดิษฐ์ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลของเปลือกส้มโอเบื้องต้น พบว่าลักษณะทางกายภาพของเนื้อติดเปลือกส้มโอ มีเนื้อสัมผัสที่หนานุ่ม เมื่อนำไปตากแดดหรืออบแห้ง บดเป็นผงจะทำให้ได้สารเพคติน (Pectin) เป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) ที่มีลักษณะเป็นกากใย สามารถพองตัวและมีความหนืด ละลายน้ำได้ดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีในการทำงานศิลปะประเภทงานปั้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจ ที่จะนำเปลือกส้มโอมาใช้ประโยชน์ด้วยการนำเปลือกส้มโอมาเป็นส่วนผสมในการทำแป้งปั้นสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ ที่มีชื่อว่า “สุคนธชาติเมืองงาม”

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.เพื่อประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแป้งปั้นจากเปลือกส้มโอ “สุคนธชาติเมืองงาม”
2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีความสนใจการประดิษฐ์แป้งปั้นจากเปลือกส้มโอ “สุคนธชาติเมืองงาม”
1.ได้สิ่งประดิษฐ์ สุคนธชาตเมืองงาม ซึ่งเป็นการประดิษฐ์แป้งปั้นจากเปลือกส้มโอ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
2.ทราบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีความสนใจการประดิษฐ์จากแป้งปั้นจากเปลือกส้มโอ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-