ตู้ธรรมสงบจิตใจ

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในการวิจัยตู้ธรรมสงบจิตใจที่ประดิษฐ์ขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ลวดลายและ เทคนิคกรรมวิธีปิดทองรดน้ำ โดยตู้ธรรมสงบจิตใจปรากฏการตกแต่งลวดลายปิดทองรดน้ำได้แก่ ลายดอกลำดวน ลายลูกฟัก ลายบัวหงาย ประจำยามกล้ามปู ลายหม้อปูรณฆฏะ และประกอบลวดลายมีความกลมกลืนกันของเส้น รูปร่าง รูปทรงและขนาดลวดลาย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

การใช้ลวดลายและ เทคนิคกรรมวิธีปิดทองรดน้ำ โดยตู้ธรรมสงบจิตใจปรากฏการตกแต่งลวดลายปิดทองรดน้ำได้แก่ ลายดอกลำดวน ลายลูกฟัก ลายบัวหงาย ประจำยามกล้ามปู ลายหม้อปูรณฆฏะ และประกอบลวดลายมีความกลมกลืนกันของเส้น รูปร่าง รูปทรงและขนาดลวดลาย
1. จะได้รับความรู้เรื่องขั้นตอนการทำงาน และเทคนิคในการตู้ธรรมสงบจิตใจ
2. สร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่าให้งานหัตถศิลป์ของชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จุฑานนท์ แสนจำหน่ายสามัญ
2นาย ศิริวัฒน์ กิจโสภนสามัญ
3นางสาว วิไลพร จำสูญสามัญ
4นาย คมสัน ต่อสุวรรณสามัญ
5ว่าที่ ร.ต. รัฐศักดิ์ โกบประยูรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว น้ำน่าน บุญมาปวช.
2นางสาว กัญญภัค ทองน้อยปวช.
3นางสาว ปัณฑิต ปักษีปวช.
4นางสาว วริศรา บุญเสริมปวช.
5นางสาว เมธิณี จันทกรีปวช.
6นาย วัชรพล นิ่มประคองปวช.
7นางสาว วันวิสาข์ คัดชาทัตปวช.
8นางสาว พรนภา พงษ์เจริญปวส.
9นางสาว พศิกา บ่างแสงนุรัตน์ปวส.
10นางสาว ปัทมา สุขสุยุติปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-