เครื่องเพิ่มคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สิ่งปฏิกูลต่างๆทั้งขยะ น้ำเสีย ก็กำลังล้นเมืองถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้น เครื่องเพิ่มคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่เกิดในชีวิตประจำวัน ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ควบคู่กับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ทดแทนพลังงานไฟฟ้ารักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยืน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องเพิ่มคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการนำน้ำที่ใช้แล้วมากรองของเสีย เพิ่มคุณภาพของน้ำด้วยออกซิเจนและฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอดไฟฆ่าเชื้อรังสี UV โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยืน
1. เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในภาคครัวเรือน
2. เพื่อลดปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่สภาพแวดล้อมโดยตรง โดยการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุธิกา ศรีทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อานนท์ โสหิ้นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ปุณญิศา ศรีสุขใสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุวรรณา จงใจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว สุณา เชาว์ช่างพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนภัทร งาแก้วปวช.
2นาย นิธิกร ยะลาปวช.
3นาย ปิยพงษ์ สุทธิโภชน์ปวช.
4นางสาว หนึ่งฤทัย บุญเทพปวช.
5นางสาว ธนัชพร นุชม่วงปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก