ระบบขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีระวัฒน์ จันละพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พิทยาภรณ์ การะเวกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว รัตนา แก้วบุญเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย วสันต์ เทวัญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริญาภรณ์ ปุ๊ดทะวงค์ปวช.
2นางสาว นันทนัช พุธศิริปวช.
3นางสาว เอมอร มนัสศิลาปวช.
4นางสาว ขนิษฐา สิงห์เหมปวช.
5นางสาว ธัญรดา เอี่ยมหอมปวส.
6นาย สราวุฒิ ออนต๊ะไคร้ปวส.
7นางสาว ไอร์ลดา บัวหลวงปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

การศึกษาและพัฒนาระบบขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ และศึกษาประสิทธิภาพระบบขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ โดยใช้กลุ่มเป้าหมายในกรณีศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้งาน พบว่า ระบบขายสินค้าสหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ง่ายต่อผู้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ สะดวกในการซื้อ - ขาย สินค้าหน้าร้านและการตรวจเช็ค Stock สินค้า สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบขายสินค้าสหกรณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ออกแบบและพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น ใช้งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบขายสินค้าสหกรณ์ของวิทยาลัยฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นง่ายต่อผู้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ ลักษณะการทำงานทั่วไป ของระบบ มีดังนี้ 1) กำหนดฐานข้อมูลสินค้า 2) กำหนดชื่อลูกค้าและผู้จำหน่าย 3) ซื้อสินค้าเพื่อนำเข้า Stock 4) ขายสินค้า 5) แสดงรายการซื้อ-ขายสินค้า และ 6) ตรวจเช็คข้อมูลสินค้าใน Stock ผู้ใช้สามารถนำ Hardware ต่าง ๆ มาต่อพ่วง เพื่อให้สะดวกต่อการซื้อ-ขายสินค้ามากยิ่งขึ้น (อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Scanner Barcode, Printer, Cash Drawer, Display)

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก