ชุดควบคุม Mini Smart Farm เพื่อปลูกผัก Italian Basil

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนันต์ ศรีสกุลอุตสาหกรรม
2นาง วรนุช พรเสนาะอุตสาหกรรม
3นาย ปิยะชาติ แสงทองอุตสาหกรรม
4นาย พนธกร พงศ์จิระปัญญาอุตสาหกรรม
5นาย เมธี สุ่นสุขอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุรัตชาฎา ป้อมประเสริฐปวส.
2นาย ฉัตรชัย เนียมพันธ์ปวส.
3นาย กิตติภัฏ แช่มขำปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ชุดควบคุม Mini Smart Farm เพื่อปลูกผัก Italian Basil ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมดูแลสั่งงานที่เกี่ยวกับการปลูกผัก Italian Basil หรือผักอื่นๆ ผ่าน Smart phone ได้ในรูปแบบ Low Voltage และสามารถตรวจสอบค่าต่างๆ ได้ตลอดเวลา และตัวเครื่องได้มีการออกแบบระบบควบคุมในแบบ Low Voltage

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ชุดควบคุม Mini Smart Farm เพื่อปลูกผัก Italian Basil ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมดูแลสั่งงานที่เกี่ยวกับการปลูกผัก Italian Basil หรือผักอื่นๆ ผ่าน Smart phone ได้ในรูปแบบ Low Voltage และสามารถตรวจสอบค่าต่างๆ ได้ตลอดเวลา และตัวเครื่องได้มีการออกแบบระบบควบคุมในแบบ Low Voltage
สามารถควบคุมระบบผ่านระบบ IoT ได้ตามความต้องการในการปลูกผัก เพื่อทำให้ได้ผักที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดและปลอดจากสารพิษตกค้าง ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-