เตาพลังงานยุค Covid - 2019

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สาธิต แก้วมั่นอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.อ. รังสรรค์ อิ่มอยู่อุตสาหกรรม
3นาย อิสรพงษ์ ไข่แก้วอุตสาหกรรม
4นาย เลิศชาย อรุณจักรอุตสาหกรรม
5นาย ธงชัย จันทรมณีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จรัสพงศ์ เสวกวิหารีปวช.
2นาย ประวิทย์ ตูมทองปวช.
3นาย อัครพล หงษ์อ่อนปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เรื่อง เตาพลังงานยุค Covit-2019 จัดทำขึ้นเพื่อออกแบบและประดิษฐ์เตาพลังงานยุค Covit-2019 ที่มีประสิทธิภาพสามารถให้การถ่ายเทความร้อนและประหยัดการใช้เชื้อเพลิงที่ดีกว่าเตาทั่วไปจากท้องตลาด ทั้งนี้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซหุงต้ม รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่คณะผู้จัดทำน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เตาพลังงานยุค Covit-2019เป็นการนำเอาสิ่งของเหลือใช้นำมาทำเป็นเตาโดยการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ถังน้ำยาแอร์รถยนต์ มาทำเตาชีวมวลที่มีต้นทุนถูก สามารถทำเองได้ เพื่อใช้สำหรับการหุ้งต้มในครัวเรือนโดยนำเศษกิ่งไม้ ซังข้าวโพด กะลา ฯลฯ มาผ่านกระบวนการเผาไหม้สมบูรณ์ทำให้ได้แก๊สมีเทนใช้เป็นเชื้อเพลิงหุ้งต้ม แถมลดปริมาณควัน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหลักการทำงาน ใช้อากาศภายนอก (พัดลม) ไหลผ่านช่องเข้าไปผ่านตะแกรงเข้าสู้ ห้องเผาไหม้ เตรียมเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงโหมติดไฟเพิ่มความร้อนเพื่อใช้ในการหุ่งต้มการทำงานของพัดลมเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เข้าโซล่าเซลล์ ชาร์เจอร์ทำประจุด้วยแบตเตอรี่จากนั้นส่งไปยังอินเวอร์เตอร์ จาก DC แปลงเป็น AC จึงสามารถประหยัดพลังงานและนำไปประยุคใช้การหุ้งต้ม และยังเป็นแสงสว่างได้ด้วย
1.ได้เตาพลังงานยุค Covit-2019 ที่มรประสิทธิภาพ โดยมีอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสำหรับนำไปใช้ในการประกอบอาหาร หรือใช้สอยหุงต้มต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
2.ได้เตาพลังงานยุค Covit-2019 ที่ประหยัดการใช้เชื้อเพลิงมากกว่าเตาทั่วไปจากท้องตลาด
3.สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาการใช้ก๊าซหุงต้มที่มีราคาสูง
4.เตาพลังงานยุค Covit-2019 ช่วยอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก