ระบบบริหารจัดการหนังสือเรียนฟรีอาชีวศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัจจา มโนมัยนุกุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ภีรภัท วิวัฒน์พงษ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย ประหยัด แช่มจุ้ยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนพล เหลืองชลธารปวช.
2นาย จิราวัฒน์ สรรพวิทยาปวช.
3นาย ปุลวัชร เพชร์หมู่ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้ผู้เรียน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยมีค่าหนังสือเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ทุกปีงบประมาณสถานศึกษา จะจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับผู้เรียนระดับชั้น ปวช. ทั้ง 2 ภาคเรียน เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับผู้เรียนมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการคัดเลือกหนังสือเรียน ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการหนังสือเรียนฟรีอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรขึ้นเพื่อ บริการให้กับครูผู้สอน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบบริหารจัดการหนังสือเรียนฟรีอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชัน สำรับการค้นหาหนังสือเรียนที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ หนังสือเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเป็นระบบการคัดเลือกหนังสือเรียนเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ ของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการคัดเลือกหนังสือ
- ค้นหาหนังสือได้รวดเร็ว
- ลดขั้นตอนของการสั่งซื้อหนังสือ
- ลดการใช้กระดาษ
- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-