แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับงานฟาร์มปลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปิยมาส แก้วอินตาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ธวัชชัย สาเกตุเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย สุริยา ต๊ะศรีเรือนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย ศุภศานต์ รักสกุลสามัญ
5นาย ธีระกรณ์ แก้วคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณิชกานต์ อาวัฒน์ธนาปวช.
2นาย สมชาย บริบูรณ์ปวส.
3นาย กฤษณะ คำทับทิมปวส.
4นาย ธนกรณ์ ธรรมขันทาปวส.
5นาย รณกฤต มูลวงค์ปวส.
6นาย ณัฐพล ชอบจิตต์ปวส.
7นางสาว พันธ์ชรัตน์ ขวัญชัยปวส.
8นาย หนึ่ง แสงคำปวส.
9นาย อรรถพล ขันคำปวส.
10นาย ศักดินนท์ คำมาสุขปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกจำนวนมากยังคงเลี้ยงปลาด้วยองค์ความรู้ดั้งเดิม มีภาระต้นทุนการเลี้ยงสูง และต้องแบกรับ ความเสี่ยงจากโรคต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ความไม่แน่นอนของรายได้ มีผลตอบแทนต่ำ และเสี่ยงต่อการขาดทุน ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับงานฟาร์มปลา โดยใช้การเพาะเลี้ยงปลาดุกเป็นต้นแบบ เพื่อให้ผู้เลี้ยงปลามีเครื่องมือในการบริหารจัดการการเลี้ยง และลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ลง เพื่อให้การบริหารจัดการการเลี้ยงปลาแบบเข้มแข็ง ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอยู่รอด ได้อย่างยั่งยืน มีระบบการผลิตที่ถูกต้อง มีความปลอดภัย และตรงตามความต้องการของตลาด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. สามารถบริหารจัดการงานฟาร์มปลา
2. ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับงานฟาร์มปลา
3. สามารถรายงานผลทางสถิติเกี่ยวกับงานฟาร์มปลา
ช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ได้ข้อมูลการบริหารจัดการระบบฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ แอปพลิเคชันจะช่วยให้ผู้เลี้ยงปลาดุกได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งด้านการผลิต และการจำหน่าย เป็นเทคโนโลยีรองรับการใช้งานในยุคดิจิทัลเพื่อช่วยในการบริหารจัดการแก่เกษตรกรในการเลี้ยงปลาดุก อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-