SRP2020 (Survey of risk point) การออกสำรวจจุดเสี่ยง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ SRP2020 (Survey of risk point) การออกสำรวจจุดเสี่ยง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 1.เพื่อพัฒนาระบบการออกสำรวจจุดเสี่ยง 2. เพื่อเพื่อแก้ปัญหาการแจ้งข้อเหตุที่ล่าช้า 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความสะดวกในการรายงานและบันทึกข้อมูลสถานที่ ที่มีความเสี่ยง 4. เพื่อนำผลการประศึกษาะความพึงพอใจระบบระบบการออกสำรวจจุดเสี่ยง เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนาจากโปรแกรมภาษา PHP การจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL และการจัดรูปแบบการแสดงผล จาก แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์ w3.css และ AdminLTE-3.0.5 ผลการพัฒนาความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้สามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. บันทึกข้อมูลสภานที่มีความเสี่ยงได้
2. ระบุตำแหน่งสถานที่เสี่ยง ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วย GPS ได้
3. บันทึกการออกตรวจสถานที่เสี่ยง และแสดงออกมาเป็นรายงานได้
4. รับแจ้งเหตุผ่านระบบ SRP2020 ได้
1.ได้เพิ่มช่องทางในการแจ้งเหตุ
2.ได้ระบบบันทึกการออกตรวจสถานที่ ที่มีความเสี่ยง
3.ได้นำความรู้มาบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด
4.ได้นำผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจระบบระบบการออกสำรวจจุดเสี่ยง เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. เรวัธ จิตจงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กานต์พิชชา สังฆะสอนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กัลยาณี ชมเชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ชลวรรณ์ เรือนคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัชรีภรณ์ กวาวสิบสองปวช.
2นางสาว พัชรมัย พงษ์เพชรปวช.
3นาย พนมหัตถ์ การินทร์ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-