อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์ ที่เน้นการเจริญเติบโต มีความปลอดภัยต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม ราคาถูกกว่าท้องตลาด มีน้ำหนักเบา นอกจากนี้แล้วแบบเม็ดยังใช้งานง่าย สามารถลดต้นทุนแก่เกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์ได้ อีกทั้งยังส่วเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรและสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสัตว์จากกล้วยน้ำว้า ชนิดเม็ด เน้นการเจริญเติบโต มีควาปลอดภัย สะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้น มีความแปลกใหม่ โดยนำกล้วยน้ำว้าสุกเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ผสมรำข้าวหอมมะลิ กากน้ำตาล ใบกล้วยและกล้วยหอมบดให้เข้ากัน อัดเป็นเม็ดขนาดเล็กประมาณ 1-2 เซนติเมตรต่อชิ้น มีน้ำหนักเบา
ผลิตภัณฑ์มีคุณประโยชน์หลากหลาย ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เถ่า วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ ที่เร่งการเจริญเติบโตได้ดี นอกจากนี้แล้วแบบเม็ดยังใช้งานง่าย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นมลพิษแก่สัตว์ เน้นการเจริญเติบโต มีควาปลอดภัย สะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้น มีความแปลกใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วันเพ็ญ พริ้งเพราะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง รุ่งทิวา สลากันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ศุภกิจ ศรีวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นาย เจษฎา นารีสามัญ
5นางสาว นันท์นภัส รัฐสมุทรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธา เรืองแสงจันทร์ปวช.
2นาย ทวีวัฒน์ สมบัติศรีปวช.
3นาย ภูริช ตลับทองปวช.
4นางสาว กรรภิรมย์ ช่างสารปวช.
5นางสาว สุดารัตน์ รสหอมปวช.
6นางสาว ถิรดา นามโสมปวช.
7นางสาว รติกร บุญเยี่ยมปวช.
8นางสาว วิไลวรรณ มีนะปวช.
9นางสาว ลัดดาวรรณ งามทวีปวช.
10นางสาว วิไลวัลย์ คาราวะปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก