ระบบเครือข่ายแจ้งสภาพอากาศและฝุ่นละอองโดยระบบ NBIOT AIS (Air Quality Monitoring and Dust StationSystem By NB-IOT AIS)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์สามัญ
2นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรสามัญ
3นาย ธนัญชัย จินาติสามัญ
4นาย อัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรมสามัญ
5นาย อุดม ชัยวันดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิตรกานต์ อินทรวิจิตรปวส.
2นาย จิรภัทร ศรีกระจ่างปวส.
3นาย ชินภัทร สุทธิวรรณปวส.
4นาย ณัฐวุฒิ เครือวิเสนปวส.
5นาย นที ทิพวันปวส.
6นางสาว วัฒนาพร อินต๊ะนนท์ปวส.
7นาย วิทยาลัย สายตุ่นแก้วปวส.
8นาย ธนดุล คำภิระธรรมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ไฟป่าเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำลายพื้นที่ป่าและทำลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศ ทำให้เกิดการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้ และยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ประกอบกับกรมป่าไม้ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังมีการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

แจ้งเตือนเมื่อมีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นแบบเฉียบพลัน
ช่วยเบาเทาภาระของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และอาสาสมัครที่เข้าไปดับไฟป่า
1. ได้รับระบบเครือข่ายแจ้งสภาพอากาศและฝุ่นละอองโดยระบบ NB-IOT AIS
2. สามารถใช้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนไฟป่าและแสดงผลของข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นเพื่อ
แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุได้ทันการณ์
3. สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก