พ่วงข้างไฟฟ้า ตัดหญ้า พลังงานหารสอง

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการวิจัยจัดสร้างรถพ่วงข้างไฟฟฟ้าตัดหญ้าพลังงานหารสองในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยการตัดหญ้า จะนิยมใช้การตัดหญ้าด้วยคนเป็นส่วนใหญ่ แต่ในบริเวณกว้างเป็นจำนวนมากนั้นต้องใช้แรงงานคนในตัดหญ้าจำนวนมากและใช้ระยะเวลาในการตัดหญ้าข้างมากและรวมไปถึงค่าเชื้อเพลิงที่มาจากการกวาดพื้นตัดหญ้าจากสภาพปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงคิด พ่วงข้างไฟฟ้าตัดหญ้าพลังงานหารสอง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ตัดหญ้าได้สะดวกสบายขึ้น
สามารถนำไปต่อยอดได้
ประหยัดเวลาในการทำงาน
ประหยัดพลังงาน
ลดแรงงานคนในการตัดหญ้า
ได้พื้นที่ในการตัดหญ้ามากขึ้น
ลดการใช้พลังงาน
ตัดหญ้าได้นานขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไพลรัตน์ สำลีอุตสาหกรรม
2นาย ทวีรักษ์ ผ่องศรีอุตสาหกรรม
3นาย วิชัย สาขาอุตสาหกรรม
4นาย สราวุธ นิมานะอุตสาหกรรม
5นาง ชูเกษม ถิรพงศ์พันธ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิริเทพ มาอินทร์ปวช.
2นาย อุดมศักดิ์ ขะบูรณ์ปวช.
3นาย นภัทรกรณ์ ช่างหิรัญปวช.
4นาย ชัยตระการ สุป้อปวส.
5นาย ณัฐวัตร ประชันปวส.
6นาย วัชรพล พรมมีปวส.
7นาย อนุเดช ห้าวหาญปวส.
8นาย นวัตกรณ์ ตาลเยี่ยนปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-