พัดลมบลูทูธ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทิน ปงรังษีอุตสาหกรรม
2นาย ระวี เอี่ยมมากอุตสาหกรรม
3นาย สุชาติ อนันทวัฒน์อุตสาหกรรม
4นาย สมศักดิ์ จันทร์รอดอุตสาหกรรม
5นางสาว ละออ เศษกลางอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รุ่งไพลิน ศรีเมืองปวช.
2นางสาว อรวี ถนอมทองพันธ์ปวช.
3นางสาว ภัสราภรณ์ สำลีปั้นปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

การทำสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมพัดลมด้วยระบบบลูทูธ ที่จัดทำขึ้นมาเองและสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยคณะผู้จัดทำได้นำไปทดลองและเปิดใช้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 กลุ่ม 1,2 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือพัดลมบลูทูธ โทรศัพท์ 1 เครื่อง สัญญาณบลูทูธ ซึ่งได้ควบคุมพัดลมบลูทูธ ที่ทำขึ้นด้วยฝีมือของคณะผู้จัดทำเอง สภาพสมบูรณ์แบบสามารถใช้งานได้จริง และผลออกมาตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.มีแอพปลิเคชั่นควบคุมพัดลมบลูทูธ
2.พัดลมใช้งานได้ 2 ระบบ คือระบบกดธรราดา และระบบควบคุมผ่านแอพปลิเคชั่น
3. ระยะควบคุมผ่านแอพปลิเคชั่นไม่เกิน 10 เมตร
4.มีโหมดลมธรรมชาติ
5.สะดวกสบายต่อการใช้งาน
6.แอพปลิเคชั่นมีเสียงพูดภาษาไทย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก