อุปกรณ์เปลี่ยนหัวจับเครื่องกลึง

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เปลี่ยนหัวจับเครื่องกลึงและหาประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เปลี่ยนหัวจับเครื่องกลึง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ผลการศึกษาพบว่าคนส่วนมากเวลาเปลี่ยนหัวจับเครื่องกลึงในแต่ละครั้งจะต้องใช้แรงงานคนในการยกเปลี่ยนประมาณ 3-5 คนต่อครั้ง เพราะหัวจับเครื่องกลึงนั้นมีน้ำหนักมาก จึงทำให้ลำบากที่จะเปลี่ยนหัวจับเครื่องกลึง หรืออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งจากผลการศึกษาได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์เปลี่ยนหัวจับเครื่องกลึง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เปลี่ยนหัวจับเครื่องกลึง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถยกหัวจับได้ทุกขนาด อุปกรณ์มีลักษณะเป็นเหมือนเครนยก สามารถแยกประกอบได้ 2 ส่วน เสาและฐาน
- ได้นำอุปกรณ์ไปช่วยในเปลี่ยนหัวจับเครื่องกลึง
- ช่วยลดอุบัติเหตุในการเปลี่ยนหัวจับเครื่องกลึง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติภูมิ หาญแก้วอุตสาหกรรม
2นาย อุทิศ ศรีตั้งอุตสาหกรรม
3นาย มงคล มัณฑาลัยอุตสาหกรรม
4นาย จักรี น้อยบุตรแก้วอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. สุกิจ ขัดชอนใบอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชานน พิริยะปวส.
2นาย ชุมพร เครือปัญญาปวส.
3นาย พงศธร ใจอินทร์ปวส.
4นาย วุธนา เต็มเปียงปวส.
5นาย พันกร น้อมสูงเนินปวส.
6นางสาว พลอยชมพู หันชะนะชัยปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก