พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

พวงหรีดที่ใช้ในงานโศกเศร้ามีลักษณะเป็นของสดและของแห้งแต่คุณสมบัติของดอกไม้สดจะมีอายุการใช้น้อย การมีเหงี่ยวเฉาง่ายดูไม่สดชื่นและดอกไม้แห้งก็มีการนำมาประยุกต์ใส่ในสิ่งของเครื่องใช้ แต่พบว่าไม่มีคุณภาพต่อการใช้งาน ราคาสูง จึงคิดดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่เหลือใช้ ซึ่งเป็นของไร้ค่าไม่มีประโยชน์ กลับมาให้มีค่าและสามารถเป็นรายได้ให้กับผู้ที่ประดิษฐ์ กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว และชุมชนกลับมามีรายได้อีก เป็นการอนุรักษ์ทางด้านงานฝีมือ จึงคิดประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ที่ใช้ในงานโศกเศร้าเสียใจในชื่อว่าพวงหรีด เพราะการคิดสร้างสรรค์งานสามารถประยุกต์และดัดแปรงดอกไม้ให้เข้ากับสิ่งของเครื่องใช้ได้เป็นอย่างดี

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์มีลักษณะเป็นดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นช่อ มีความยาวเหมาะต่อการใช้งาน มีความประณ๊ต สวยงาม เสมือนของจริงตามธรรมชาติ มีความคงทน อายุการใช้งานยาวนาน
คุณสมบัติใช้ทดแทนดอกไม้สดได้ และเป็นการส่งเสริมวัสดุธรรมชาติให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพของพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ ใช้งานง่าย สามารถตกแต่งสิ่งของได้ตามสะดวก
พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ ใช้สำหรับตกแต่งสิ่งของที่ใช้ในงานโศกเศร้าเสียใจเป็นการคิดประดิษฐ์ ชิ้นงานที่เหมาะสมต่อการใช้งาน สะดวกสบายในการตกแต่งสามารถเลือกซื้อสิ่งของหรือภาชนะต่างๆได้ตามคุณภาพที่ต้องการ การใช้งานก็ง่ายแค่ใช้เชือกผูกกับสิ่งของ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัลย์สุดา สุขสุวรรณ์คหกรรม
2นาง นิภาภรณ์ ชุมศรีคหกรรม
3นาย วรวุฒิ นาคแก้วคหกรรม
4นาย วุฒิชัย สมพระมิตรคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรรณพร ขวัญอยู่ปวช.
2นาย ศุภชัย คำนับภาปวช.
3นางสาว เกสรา แก้วบุญมาปวช.
4นางสาว ปิญาพัชร ถิรวิริยาภรณ์ปวช.
5นางสาว บุญฑริก บุญฤทธิ์ปวช.
6นางสาว ชลธิชา สุดวังยางปวช.
7นางสาว กุลวดี อินเพ็งปวช.
8นางสาว ภัทริดา แก้วขาวปวช.
9นางสาว สุชานรี ทับทิมปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-