แปลงผักรักษ์โลก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิวัฒน์ อินทรมุสิกอุตสาหกรรม
2นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
3นาง สุวรรณา พูนกล้าสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภานุวัฒน์ ศักดิ์สูงปวส.
2นาย อภิรักษ์ บุญทาปวส.
3นาย สิรวิชญ์ ต้นสีปวส.
4นาย เมธัส จำรัสปวส.
5นางสาว ณัฏฐธิดา ถึงการปวส.
6นางสาว สิริยา สิงห์แก้วปวส.
7นาย ศรายุธ วาเพ็ชรปวส.
8นาย ภานุวัฒน์ ฟูเฟืองปวส.
9นาย วุฒิชัย บุญสุขปวส.
10นาย ภราดร ชัยอินทร์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ผ่านเซนเซอร์วัดความชื้นในดิน ( Soil Moisture Sensor Module ) และส่งสัญญาณข้อมูลกลับไปยังตัวรับ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) ในการควบคุมการทำงาน โดยติดตั้งเซนเซอร์ในบริเวณกระถางต้นไม้หรือที่สำหรับเพาะปลูกที่จะตรวจวัดค่าความชื้นในดิน จากนั้นส่งค่าการตรวจวัดความชื้นในดิน ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เพื่อทำการประมวลผลว่าควรจ่ายน้ำหรือไม่และทำการควบคุมให้ระบบจ่ายน้ำเพื่อรดน้ำ เมื่อความชื้นน้อยกว่า 40 % เครื่องจะทำการรดน้ำอัตโนมัติ เมื่อความชื้นมากกว่า 40 % เครื่องจะทำการหยุดจ่ายน้ำอัตโนมัติ ค่าความชื้นจะแสดงบนจอ LCD และเมื่อน้ำเต็มถาดรองระบายน้ำ Buzzer เสียงจะดังขึ้น เมื่อเสียง Buzzer ดังขึ้นแสดงว่าน้ำเต็มถาดแล้ว ต้องเอาน้ำไปทิ้ง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.สามารถแสดงค่าความชื้นผ่านจอ LCD
2.สามารถตรวจจับระดับน้ำเกินพิกัด และแจ้งเตือนด้วยเสียง
3.สามารถรดน้ำอัตโนมัติเมื่อค่าความชื้นดินต่ำกว่า 40%
4.เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ต้องการความสะดวกในการปลูกพืชผักและ
1. ได้รับความสะดวกสบาย
2. สามารถพกพาได้สะดวก
3. สามรถรดน้ำผักได้อัตโนมัติ
4.และแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อน้ำเต็มถาด

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-