ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อมรรัตน์ ธนะวงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง บุษรา เตี้ยวเนี่ยวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อารีย์รัช ใจกว้างพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย นภส เสมอใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว มาริสา มงคลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัฒธนันท์ พันธากุลปวช.
2นางสาว พรจิตตา สุพรมปวช.
3นางสาว พรวิภา จักวาโชติปวช.
4นางสาว ศิริวรรณ ศรีวิชัยปวช.
5นางสาว สุนิตรา กล้าหาญปวช.
6นางสาว กัญญาวีร์ คำมาปันปวช.
7นางสาว จารุกัญญ์ บ้านสระปวช.
8นาย จิรายุ การินทร์ปวส.
9นาย สุภชีพ กองอิ่นปวส.
10นางสาว ทิพย์สุดา คำใยปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ได้มีการคิดค้นพัฒนานวัตตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ทำผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก จากของเหลือใช้ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาสหกิจ จากการเปิดร้านค้าขายสินค้าอุปโภคและบริโภคของศูนย์บ่มเพาะฯ โดยในแต่ละวันได้สังเกตปริมาณในการทิ้งถุงพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำศิลปะเก่ามาประยุกต์เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน และลดขยะ บรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยศึกษาคิดค้น ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก และของใช้อื่นได้อีกมากมาย และเป็นลดขยะอีกด้วย เพื่อลดปริมาณขยะ และสามารถนำมาใช้ทดแทน ผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวันที่มีความจำเป็น ลดรายจ่าย เพิ่มมูลค่า และก่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางนำความรู้และประสบการณ์ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ต่อไปในอนาคต

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากถุงพลาสติก โดยมีการออกแบบ คิดค้นให้มีความหลากหลายในการใช้งาน โดยมีขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก วัศดุหาง่าย และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปจำหน่าย เป็นของที่ระลึก ใช้ตกแต่ง และใช้เพื่อความสวยงาม
ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ยังช่วยลดภาวะขยะก่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม และมีการนำศิลปะเก่ามาประยุกต์เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว และยังเป็นแนวทางในการต่อยอดเชิงพาณิย์+

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก