ระบบบริหารจัดการงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุริยา ต๊ะศรีเรือนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว ปิยมาส แก้วอินตาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย ธวัชชัย สาเกตุเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว เพลาพิลาส พนมเทพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาง สมศรี แสงศรีจันทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยสพนต์ ลิมทวีสมเกียรติปวช.
2นาย นพวิชญ์ คำมาปวช.
3นาย เดชาวัฒน์ กิตติภัทขุนให้ปวช.
4นาย วีระ นิยมสุขปวช.
5นาย ชนกันต์ วันสัมพันธ์ปวส.
6นาย นวพล สมปินตาปวส.
7นาย ชินวัตร อนุวงค์ปวส.
8นาย ภูวสิษฎ์ ปัญญาวิชาปวส.
9นาย ภาณุพงศ์ บัวพันธ์ปวส.
10นาย ณัชพล มะลิปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนทั้งในด้านของงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ เกี่ยวข้องกับข้อมูล เอกสาร และนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักเรียน นักศึกษาเข้ามาติดต่อประสานงาน สอบถามข้อมูล ส่งเอกสารจิตอาสา ขอคัดสำเนาเอกสารกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจัดทำในรูปแบบเอกสาร ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ อีกทั้งไม่มีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เหมาะสม การค้นหาข้อมูลและเอกสารเป็นไปด้วยความยุ่งยาก เสียเวลา เนื่องจากต้องใช้แรงงานคนในการค้นหาเอกสาร การสรุปผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกิดปัญหาด้านความล่าช้า จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเพื่อแก้ปัญหาจากขั้นตอนที่ล่าช้า ลดข้อ ผิดพลาด ลดระยะเวลาในการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในติดต่อประสานงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

แก้ปัญหาจากขั้นตอนที่ล่าช้า ลดข้อผิดพลาด ลดระยะเวลาในการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในติดต่อประสานงานด้านการแนะแนวอาชีพ
มีระบบบริหารจัดการที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก