ไตรโครเดอร์มาเชื้อราชีวภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นารี อินปันสามัญ
2นางสาว ปรียาพัชร อินตาสามัญ
3นาย สุด ปลื้มใจสามัญ
4นางสาว จิตตานันท์ ประสิทธิ์วิเศษสามัญ
5นางสาว จิดาภา รอดสินสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อินทรีย์ จงศิริปวส.
2นาย อภิเดช ไชยวงศ์ปวส.
3นางสาว สุภาวดี เพ็งคุ่ยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การป้องกันหรือการกำจัดโดยการใช้สารเคมี ถ้าใช้ไปนานๆ อาจดื้อยา มีสารตกค้างและส่งผลอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อลดการใช้สารเคมีลดสารตกค้างในพืช การหันมาใช้เชื้อไตรโครเดอร์มาป้องกันและกำจัดเชื้อราในพืช ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นและจากการศึกษารายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา คณะผู้จัดทำวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาและผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาชีวภาพ ในการยับยั้งเชื้อรา เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไตรโครเดอร์มาใช้แทนสารเคมี เพื่อเป็นแนวทางเลือกให้กับเกษตรกร มีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ไตรโครเดอร์มาเชื้อราชีวภาพ มีลักษณะทางกายภาพเป็นผงสปอร์สีเขียว ลักษณะทางชีวภาพ พบสปอร์ของเชื้อรามีรูปทรงกลมสีเขียวสามารถนับความเข้มข้นได้ ความเข้มข้นสปอร์ 1.53x108 สปอร์/มิลลิลิตร รูปแบบผลิตภัณฑ์ไตรโครเดอร์เชื้อราชีวภาพ ทำเป็น 3 แบบ คือชนิดสด ชนิดน้ำ และชนิดผง มีความเข้มข้นสปอร์ตามมาตรฐาน เป็นแนวทางการเลือกใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โรครากเน่า โคนเน่า ผลเน่า โรคราสนิมขาวโรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคใบด่าง โรคแอนแทรคโนส โรคเหี่ยว ฯลฯ
ไตรโครเดอร์มาเชื้อราชีวภาพเป็นเชื้อราที่ไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะคนและสัตว์ จึงป็นแนวทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชปลอดสารพิษ ใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่า โคนเน่า ผลเน่า โรคราสนิมขาวโรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคใบด่าง โรคแอนแทรคโนส โรคเหี่ยว ฯลฯ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-