เครื่องจัดเก็บขวดพลาสติกและกระป๋อง ด้วยการบีบอัดอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรกฤษณ์ กลางแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ศักดิ์ดา อุ่นนาแซงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิจพัฒน์ อนันต์มนตรีโชคปวช.
2นาย จิตติรัตน์ นิญาณจิตต์ปวช.
3นาย น่านฟ้า สุนทจีราวัฒน์ปวช.

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง เครื่องจัดเก็บขวดพลาสติกและกระป๋อง ด้วยการบีบอัดอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อออกแบบเครื่องจัดเก็บขวดพลาสติกและกระป๋องด้วยการบีบอัดอัตโนมัติ 2.เพื่อพัฒนาเครื่องจัดเก็บขวดพลาสติกและกระป๋องด้วยการบีบอัดอัตโนมัติ 3.เพื่อประเมินการใช้งานเครื่องจัดเก็บขวดพลาสติกและกระป๋องด้วยการบีบอัดอัตโนมัติ 4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องจัดเก็บขวดพลาสติกและกระป๋องด้วยการบีบอัดอัตโนมัติ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องจัดเก็บขวดพลาสติกและกระป๋องด้วยการบีบอัดอัตโนมัติ สามารถบีบอัดกระป๋องกับขวดพลาสติกได้ครั้งละหลายๆชิ้น ทำให้ช่วยลดเวลาในการบีบได้ ช่วยผ่อนแรงในการบีบอัดกระป๋องและขวดพลาสติก การคัดแยกขยะก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น มีเวลาทำอย่างอื่นมากขึ้น เลี่ยงต่อการเสี่ยงอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุโดนกระป๋องบาด
เพื่อพัฒนาเครื่องจัดเก็บขวดพลาสติกและกระป๋องด้วยการบีบอัดอัตโนมัติ
เพื่อประเมินการใช้งานเครื่องจัดเก็บขวดพลาสติกและกระป๋องด้วยการบีบอัดอัตโนมัติ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องจัดเก็บขวดพลาสติกและกระป๋องด้วยการบีบอัดอัตโนมัติ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-