ปุ๋ยโบกาฉิมูลค้างคาว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นภา พยัคศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว วิภาวี โพธิ์เกตุเกษตรกรรม
3นาย วันชัย ศิริวัฒนากุลเกษตรกรรม
4นางสาว ณัฐธภา สิงห์พลับเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กนกพันธุ์ ศรีเรืองปวส.
2นางสาว จันทรา สืบสมปวส.
3นางสาว ศศิกานต์ ช่อชั้นปวส.
4นางสาว ชนาภา ฤทธิรงค์ปวส.
5นางสาว รัญธิดา พิณเสนาะปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การใช้แต่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานก็จะส่งผลให้สารเติม (filler) ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ยเคมีเกิดการสะสมในดิน ทำให้โครงสร้างดินเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อมีการใส่ปุ๋ยมากเกินไปพืชใช้ได้ไม่หมด เมื่อฝนตกปุ๋ยที่เหลือตกค้างจะละลายกลายเป็นสารไนเตรท (อนุมูลของไนโตรเจนที่มีอยู่มากในสารละลายธาตุอาหาร) ที่มักจะพบมากในผักที่รับประทานใบ ซึ่งถ้าหากมีการบริโภคผักที่มีไนเตรทสะสมอยู่ในปริมาณที่มากเกินไป อาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เพราะเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ไนเตรทจะถูกรีดิวส์เป็นไนไตรท์ ซึ่งไนไตรท์สามารถทำปฏิกิริยากับ เอมีน (amine) ในอาหารกลายเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงคือ ไนโตรซามีน (nitrosamine) ที่ทำให้เกิดมะเร็งตับ กระเพาะอาหาร และหลอดอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองไวต่อสารนี้เป็นพิเศษ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องท้องร่วง อุจจาระเป็นเลือด และปวดศีรษะได้ นอกจากนี้ไนไตรท์ยังก่อให้เกิดปัญหาต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์อีกด้วย (ชัยอาทิตย์,มปป.) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำเอามูลสัตว์และเศษวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าและคุณภาพโดยการนำมาหมักด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EM (Effective Microorganisms) เพื่อนำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งนับวันจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังก่อให้เกิดมลภาวะในดิน และน้ำตลอดจนถึงสภาพแวดล้อมและยังส่งผลถึงผู้บริโภคผลผลิต

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ปุ๋ยโบกาฉิูลค้างคาว เป็นปุ๋ยอินทรีย์แห้งชนิดหนึ่งที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการหมักย่อยสลายทางชีวภาพโดยจุลินทรีย์
ใช้ปรับปรุงดินสำหรับปลูกพืชผัก ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-