อุปกรณ์เตือนการชน ด้านหน้ารถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมชาย เมืองนิลอุตสาหกรรม
2นาย วุฒิชัย ทรายวิเชียรอุตสาหกรรม
3นาย กิตติศักดิ์ อ้นครุฑอุตสาหกรรม
4นาย ปณิตพล พัชโรรสอุตสาหกรรม
5นาย คุณ เวชวิริยพาณิชย์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นันธวัฒน์ ชินแขปวส.
2นาย ธนพล พ่วงพลับปวส.
3นาย ธนกร ไม่ลืมหลงปวส.
4นาย ธนาธิป สีดาดาษปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การใช้ชีวิตของผู้ขับขี่จักยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษาในการเดินทางมาเรียนและกลับบ้านจะประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาจึงได้พัฒนาอุปกรณ์ อุปกรณ์วัดระยะการชน ที่เตือนด้วยเสียง เพื่อให้ผู้ขับขี่จักยานยนต์ทราบว่าใกล้ระยะอันตรายในการขับขี่ จึงได้พัฒนาอุปกรณ์วัดระยะการชน เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ให้มีสติในการขับและระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

โครงการ เครื่องวัดระยะการชน คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถป้อนโปรแกรมให้ทำงานร่วมกับ GP2Y0A710K0F Infrared distance sensor module เพื่อช่วยให้เรื่องการขับขี่รถจักยานยนต์ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
1.ได้ต้นแบบอุปกรณ์วัดระยะการชนสำหรับผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป
2. สามารถนำไปใช้กับผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ได้จริง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-