แท่นจับชิ้นงานด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับไฟเบอร์ตัดเหล็กV.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปฏิภาณ บุระตะอุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ หมอแสงอุตสาหกรรม
3นาย วิโรจน์ ยาบุษดีอุตสาหกรรม
4นาย วรพล แผนนามอุตสาหกรรม
5นาย ชรินทร์ พุ่มพวงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โยธิน วิลัยตรวจปวส.
2นาย วทัญญู คงประดิษฐ์ปวส.
3นาย นที เหมือนเชตุปวส.
4นาย ศรีชล เกิดปลื้มปิติปวส.
5นาย ณัฐกิตติ์ เพชรประดับปวส.
6นาย ราเชนทร์ ป้อมสกุลปวส.
7นาย จริวัฒน์ สระทองปวส.
8นาย ธนพล ภักดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องตัดเหล็กหรือไฟเบอร์ตัดเหล็กในปัจจุบันนี้ เป็นปากกาสำหรับจับชิ้นงาน เมื่อต้องการจับชิ้นงานประเภทโลหะสำหรับตัดโลหะ ต้องหมุนปากกาให้จับชิ้นงาน เมื่อตัดโลหะชิ้นงานเสร็จ ต้องคลายปากกาจับชิ้นงานออก ซึ่งการใช้งานไฟเบอร์ตัดเหล็กต้องใช้งานบ่อย จึงจำเป็นต้องหมุนปากกาจับชิ้นงานทุกครั้งเมื่อต้องการตัดโลหะ ดังนั้นเพื่อแกป้ญหาดังกล่าว จึงออกแบบแท่นจับชิ้นงานด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า แทนการใช้ปากกาจับชิ้นงาน สำหรับไฟเบอร์ตัดเหล็ก เพื่อความสะดวกใช้งานง่าย ประหยัดเวลา ในการตัดเหล็กด้วยไฟเบอร์ตัดเหล็ก สำหรับผู้ประกอบอาชีพช่างโลหะ และร้านค้าวัสดุประเภทโลหะ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นแท่นจับชิ้นงานด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถจับยึดชิ้นงานโลหะได้2แกน สำหรับตัดชิ้นงานโลหะด้วยไฟเบอร์ตัดเหล็ก
สามารถใช้แทนปากกาจับชิ้นงาน สำหรับไฟเบอร์ตัดเหล็ก เพื่อความสะดวกในการหมุนปากกาให้จับชิ้นงานและคลายปากกาจับชิ้นงานออก ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาในการตัดเหล็ก สำหรับผู้ประกอบอาชีพช่างโลหะและร้านค้าวัสดุประเภทโลหะ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-