การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งผงตาลสู่ผลิตภัณฑ์ขนมไทย

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งผงตาลสู่ผลิตภัณฑ์ขนมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งจากผงตาล เพื่อศึกษาสูตรผลิตภัณฑ์แป้งผงตาลแทนแป้งข้าวจ้าวในขนมไทยโบราณ ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีการพัฒนาเนื้อตาลสุขในธรรมชาติด้วยขบวนการดั้งเดิมแบบโบราณร่วมกับขบวนการสมัยใหม่เพื่อแปรรูปให้ได้ผลผลิตภัณฑ์แป้งผงตาลที่จะนำไปเป็นส่วนประกอบหลักในขนมไทยหลายชนิดแทนแป้งข้าวเจ้าเพื่อให้ได้ขนมไทยที่บริโภคแล้วดีต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยเหตุผลที่ว่าเนื้อตาลสุกมีสารเบต้าแคโรทีนเป็นองค์ประกอบสูงมีคุณค่าทางอาหารและมีบทบาทในการรักษาสุขภาพและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงตลอดจนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นผงเนื้อละเอียด กลิ่นตาล สีธรรมชาติจากตาล
1 ได้ผลิตภัณฑ์แป้งผงตาล
2 ได้เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์แป้งผงตาลและแนวทางต่อยอดเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัญตินันท์ บุญมากพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุดารัตน์ จันทสมิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ภาวิดา โพธิภิทักษ์สามัญ
4นางสาว สิริมนต์ นฤมลสิริสามัญ
5นางสาว สุวรรณา โสมะเกษตรินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พลอยวรีย์ บุญคงปวส.
2นางสาว สิริกัญญา ศรีสังข์ปวส.
3นางสาว แพรวพรรณ ปานสง่าปวส.
4นางสาว พัชชะมัย บุญทองปวส.
5นางสาว ฟรินณา สุระขันธุ์ตีปวส.
6นางสาว นภารัตน์ โหมดเทศปวส.
7นางสาว ปิยะพร หมีแชปวส.
8นางสาว ฐิติชญา สิงห์กลิ่นปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-