Farm automation แบบเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นาวิน เข็มครุชอุตสาหกรรม
2นาย บรรณวิชญ์ ขัดเปียงอุตสาหกรรม
3นาย พรพจน์ สิทธิอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐวุฒิ จำปานครอุตสาหกรรม
5นาย ภานุพงศ์ ศรีแพงมนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรพนธ์ สมนามปวส.
2นาย กิตติศักดิ์ บุญสุขปวส.
3นาย ศิริชัย พูลชูปวส.
4นาย สรจักร วิไลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเทิง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการผลิต Farm Automation แบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปใช้ในการทำการเกษตรในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะมีการนำระบบ IOT มาใช้ในการควบคุมการเติมน้ำให้ต้นข้าว การลดน้ำไม้ผล การลดน้ำพืชผักสวนครัว จนถึงการให้อาหารปลาและให้อาหารไก่ โดยหลักการ Farm Automation แบบเศรษฐกิจพอเพียง จะทำงานโดยใช้ บอร์ด esp32 สั่งงานไปยังส่วนต่าง ๆ โดยมี nrf เป็นตัวรับคำสั่ง ให้เปิด - ปิดน้ำของ Farm Automation แบบเศรษฐกิจพอเพียง และการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น line ด้วยใช้แอพพลิเคชั่น blyny ในการควบคุมระบบทั้งหมดผ่านอินเทอร์เน็ต

คุณลักษณะ / ประโยชน์

Farm Automation แบบเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้ในการทำการเกษตรในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะมีการนำระบบ IOT มาใช้ในการควบคุมการเติมน้ำให้ต้นข้าว การลดน้ำไม้ผล การลดน้ำพืชผักสวนครัว จนถึงการให้อาหารปลาและให้อาหารไก่ โดยหลักการ Farm Automation แบบเศรษฐกิจพอเพียง
1.ได้ Farm automation แบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีประสิทธิภาพ
2.เพิ่มมความสะดวกสบายให้กับเกษตรกร

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-