ถังขยะป้องกันการติดเชื้ออัจฉริยะ/เคลื่อนที่

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างถังขยะป้องกันการติดเชื้อ ในขณะจัดเก็บก่อนนำไปทำลาย ถังขยะจะมีกระบวนการฆ่าหรือหยุดการทำงานของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสและโปรโตซัวบางชนิด ด้วยหลอดไฟแสงอัลตราไวโอเล็ตซี (ยูวีซี UVC) และเมื่อมีจำนวนขยะปริมาณ 85% ของตัวถังขยะระบบการซีลปากถุงขยะด้านบน จะทำการซีลปิดปากถุงแบบกึ่งอัตโนมัติ ฝาถังขยะสามารถเปิด-ปิดได้เอง โดยใช้อุปกรณ์อัลตราโซนิคเซ็นเซอร์ (Ultrasonic Sensors) และสามารถเคลื่อนที่ได้ตามต้องการ ด้วยรีโมทคอนโทรล

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวถังขยะและปากถังขยะ รวมถึงปัจจุบันมีโรคไวรัสโคโรนา (โควิต-19) ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงคิดค้น สร้างถังขยะป้องกันการติดเชื้อ โดยฝาถังขยะสามารถเปิด-ปิดได้เองแบบอัตโนมัติ โดยผู้ทิ้งขยะไม่ต้องสัมผัสฝาถังขยะ เมื่อต้องการเคลื่อนที่ถังขยะก็สามารถเคลื่อนที่ได้ตามความต้องการ ผ่านรีโมทคอนโทรล หลังจากฝาถังขยะถูกปิดลงจากการทิ้งขยะแล้ว ก็จะถูกหลอดไฟที่สร้างแสงอัลตราไวโอเล็ตซี (ยูวีซี UVC) ฆ่าหรือหยุดการทำงานของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และโปรโตซัวบางชนิด และเมื่อขยะเต็มถังจะมีระบบการซีลปากถุงกึ่งอัตโนมัติ โดยคนเก็บขยะไม่ต้องสัมผัสปากถุงขยะที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
1. ถังขยะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ผ่านรีโมทคอนโทรล ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2. ถังขยะ ปิด-เปิดอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้จริง
3. ฆ่าหรือหยุดการทำงานของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสและโปรโตซัวบางชนิด ด้วยหลอดไฟ สร้างแสงอัลตราไวโอเล็ตซี (ยูวีซี UVC) พร้อมกับซีลปากถุงกึ่งอัตโนมัติ
4. ช่วยรักษาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ถูกสุขลักษณะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรคและสิ่งสกปรกโดยตรงจากขยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กาญจนาภรณ์ อ่วมน้อยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วีรวรรณ มธุรสอุตสาหกรรม
3นาย เสกสรรค์ แสงนาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ก้องภพ การุญบริรักษ์ปวช.
2นาย พิพัฒน์ ศรีกล่ำปวช.
3นางสาว รุ่งอรุณ ใหม่โสภาปวช.
4นาย ธนกฤต จักรสวยปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-