ตู้รับหน้ากากอนามัยด้วยบัตรประชาชน (Hygienic Mask To Go With ID Card)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1พ.อ.อ. พล งอกอ่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย ธวัตชัย วิมลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว อภิรดี บุญเกิดกูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย บุญหลง ขำบางโพธิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาสกร เกษามูลปวช.
2นางสาว นัทธ์ชนัน นรสิงห์ปวช.
3นางสาว ปิยรัตน์ จันเจริญปวช.
4นาย กุมภา รัตนเลิศปวช.
5นางสาว นิรัตน์ชา เนียมชาวนาปวส.
6นาย มังกร ปานฟักปวส.
7นางสาว นรากร ทุมชะปวส.
8นาย ธนกร ดอนพรมปวส.
9นางสาว พรรณวษา นิ่มอิ่มปวส.
10นาย วรัญญู อยู่นิ่มปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ในการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ตู้รับหน้ากากอนามัยด้วยบัตรประชาชน วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาตู้รับหน้ากากอนามัยด้วยบัตรประชาชน ศึกษาหาประสิทธิภาพของตู้รับหน้ากากอนามัยด้วยบัตรประชาชน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อตู้รับหน้ากากอนามัยด้วยบัตรประชาชน ผลการวิจัยพบว่า สามารถประดิษฐ์ตู้รับหน้ากากอนามัยด้วยบัตรประชาชนที่มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้จริง สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ตู้รับหน้ากากอนามัยด้วยบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการจำหน่ายและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในสถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา ชุมชนและในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถป้องกันตัวเองจากอันตรายของฝุ่น PM 2.5
และช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดปัญหาความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนแออัดและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการซื้อหน้ากากอนามัยได้อย่างสะดวก มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่สนใจในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-