การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากหญ้าเนเปียร์

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

หญ้าเนเปียร์ จัดเป็นหญ้าอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกมาก เนื่องจาก ลำต้น และใบมีขนาดใหญ่ และมีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง รวมถึงสามารถเติบโตเร็ว ประโยชน์จากหญ้าเนเปียร์ ลำต้นlสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ จากการทดลองสกัดเซลลูโลสจากลำต้นหญ้าเนเปียร์ที่ความเข้มข้น 40% ต่อน้ำหนักแห้งของหญ้าเนเปียร์ 100 กรัม ลักษณะทางกายภาพเยื่อมีลักษณะอ่อน ไม่เหนียว ยุ่ยง่าย เมื่อนำมาทำเป็นกระดาษผสมกับแป้งมันสำปะหลังจะทำให้กระดาษจากหญ้าเนเปียร์มีคุณภาพดี สามารถนำไปพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลาย ช่วยลดปัญหาการใช้พลาสติก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากหญ้าเนเปียร์ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติในการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ สามารถใช้บรรจุผลิตภัณฑ์พวกของใช้ หรือสามารถนำกระดาษไปห่อของ ทำเป็นช่อดอกไม้ เป็นต้น
1. สามารถทำกระดาษจากเซลลูโลสหญ้าเนเปียร์
2. ช่วยลดปัญหาส่วนเหลือใช้จากหญ้าเนเปียร์ในท้องถิ่นได้ สามารถนำมาผลิตเป็นกระดาษ
3. ช่วยลดปัญหาการใช้ภาชนะโฟมและพลาสติก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฏฐณิชา อินสุขินสามัญ
2นาย สราวุฒิ สมจิตต์สามัญ
3นางสาว นิภาพร กันก๋องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว ณฐอร อ้วนล่ำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว รุ้งรัศมี สุภาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรพิมล หมั่นดีปวช.
2นางสาว อัจฉราภรณ์ ดวงอาโนปวส.
3นางสาว ศิริลักษณ์ มูลไชยปวส.
4นางสาว นนท์ตรา เกตุชิดปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-