อุปกรณ์เคลื่อนย้ายแผ่นไม้อัดและแผ่นสมาร์ทบอร์ด

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากสภาพโดยทั่วไปเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแผ่นไม้อัดและแผ่นสมาร์ทบอร์ด ไปยังตำแหน่งที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสังเกตนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จำนวนมากที่ยังมีการใช้วิธีแบกหามและใช้รถเข็นเป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย คณะผู้วิจัยจึงได้นำปัญหาดังกล่าว มาเป็นโจทย์และคิดค้นหาวิธีเคลื่อนย้ายแผ่นไม้อัดและแผ่นสมาร์ทบอร์ด จึงได้สนใจแนวคิดการเคลื่อนย้ายและการขนย้ายสินค้าจากทางห้างสรรพสินค้าผสมผสานกับแนวคิดของโต้ะปฏิบัติงานของช่างไม้ คณะผู้วิจัยจึงนำสองแนวคิดผนวกรวมเข้าด้วยกัน สร้างเป็นอุปกรณ์ เคลื่อนย้ายแผ่นไม้อัดและแผ่นสมาร์ทบอร์ด เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเคลื่อนย้ายแผ่นไม้อัดและแผ่นสมาร์ทบอร์ด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เคลื่อนย้ายแผ่นไม้อัดหรือแผ่นสมาร์ตบอร์ด ขนาด 120 x 240 cm. ได้ครั้งละ 1 แผ่น
2. ใช้สำหรับยกและวางแผ่นไม้อัดหรือแผ่นสมาร์ตบอร์ด ขนาด 120 x 240 cm. ลงบนโต๊ะปฏิบัติงาน
3. สามารถปฏิบัติงานตัดแผ่นไม้อัดหรือแผ่นสมาร์ตบอร์ดได้บนอุปกรณ์เคลื่อนย้ายแผ่นไม้อัดหรือแผ่นสมาร์ตบอร์ด
4. สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติงานเพียงคนเดียว
1. ได้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายแผ่นไม้อัดและแผ่นสมาร์ทบอร์ด
2. สามารถนำอุปกรณ์เคลื่อนย้ายแผ่นไม้อัดและแผ่นสมาร์ทบอร์ด
3. ประหยัดรยะเวลาและลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายแผ่นไม้อัดและแผ่นสมาร์ทบอร์ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สรวิช โชติรักษาอุตสาหกรรม
2นาย สรวิศ โชติรักษาอุตสาหกรรม
3นางสาว กุสิมา เกล็บจุอุตสาหกรรม
4นาย อดิเรก มากโภคาอุตสาหกรรม
5นาย จีระ อ่วมแจ้งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ถิรวัฒน์ อ่ำศรีปวช.
2นาย อนิรุษย์ กลิ่นเกสรปวช.
3นาย ปัณณวัชร์ ภูริศักดิ์นานนท์ปวช.
4นาย อพิชิต หมื่นศรีชัยปวช.
5นาย พัทรพล วัฒนาปวช.
6นาย ศุภกิตติ์ สอนจันโทปวช.
7นาย คณิน จาดศรีปวช.
8นาย ณัฐชนนท์ ศรีสร้อยปวช.
9นาย ทัตพงศ์ บุญสวนปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-