ธัญพืชมงคลเสริมราศี ปีนักษัตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มลฤดี ยวงลำใยอุตสาหกรรม
2นาง สราณ์สิริ เผ่าฉานเดชอนันต์อุตสาหกรรม
3นาย สมชาย เที่ยงพรอุตสาหกรรม
4นาย วิชา มากเมืองอุตสาหกรรม
5นางสาว อาภาพร ปานนุ่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐชา ลือมงคลปวส.
2นาย กิตติพงษ์ แสวงหาปวส.
3นาย เอกรัตน์ สังข์แก้วปวส.
4นาย อภิรักษ์ สถิตสุขปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ธัญพืชมงคลเสริมราศีปีนักษัตร เป็นงานหัตศิลป์ ทีแสดงออกตามความเชือของคนไทยเกี่ยวกับธัญพืชมงคล 9 อย่าง ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้ ไม่ขัดสน ผู้ใดมีเก็บรักษา และนำมาบูชาจะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีกินมีใช้ มีเงินมีทองไม่ขาดมือ อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง มีโชคมีลาภ สุข สมหวัง เมื่อนำใช้ร่วมกับปีนักษัตรทั้ง 12 ของไทย พร้อมทั้งตกแต่งลวดลายที่สวยงาม ทำให้ผู้ที่พบเห็นกิดความสนใจ ต้องการนำมาบูชา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิต ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล

คุณลักษณะ / ประโยชน์

“ธัญพืชมงคลเสริมราศีปีนักษัตร " ในรูปแบบของงานหัตถศิลป์ โดยนำสัญลักษณ์ สัตว์ประจำปีเกิด หรือที่เรียกว่า 12 นักษัตร มาจัดองค์ประกอบของงานศิลปะ ร่วมกับธัญพืชมงคล 9 ชนิด ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์ ให้เกิด ความสวยงาม ความประณีต สื่อให้เห็นถึงคุณค่า ความน่าศรัทธา สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถนำมาเก็บ บูชา ตามนักษัตรประจำราศีเกิด หรือใช้สำหรับเป็น
ของที่ระลึก ของฝาก ของขวัญ ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สามารถนำมาเพื่อใช้ในการบูชาตามความเชื่อของตนเอง หรือตกแต่งสถานที่ โดยนำจัดวางได้ในบ้านพักอาศัย สถานที่ทำงาน และสถานที่อื่น ๆ ตามความต้องการ มีขนาดที่เหมาะสม มีสีสรรที่สวยงาม มีคุณค่า อีกทั้งมีการเลือกใช้วัสดุที่แข็งแรง มีขาตั้ง มีคลิปเหล็กแผ่นเจาะรูติดไว้ด้านหลัง สามารถ นำมาใช้ได้หลายรูปแบบ ในการติดตั้ง เช่น ตั้งวางบนหิ้งบูชา โต๊ะทำงาน หรือใช้สำหรับแขวนผนังตามที่ต้องการ อีกทั้งใช้เป็นของฝาก ของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ ได้อีกด้วย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-