น้ำพริกตาแดงผงกึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำพริกตาแดงผงกึ่งสำเร็จรูปวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อการคืนรูปของน้ำพริกตาแดงผงกึ่งสำเร็จรูป 2.)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดงผงกึ่งสำเร็จรูป พบว่าอบแห้งที่อุณหภูมิ 55 – 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง และ มีการเกลี่ย พลิกกลับ ทุก 2 ชั่วโมง ต่อ 1 ครั้ง ของการอบแห้ง จนความชื้นของน้ำพริกตาแดงแห้ง หลังจากนั้นจึงนำมาบดให้ละเอียดและผ่านกระบวนการร่อน พบว่า สีของน้ำพริกตาแดงจะมีสีแดงเข้มขึ้นกลิ่นของน้ำพริกตาแดงมีกลิ่นหอมของปลาแห้ง ปลาร้า และพริกแห้งเหมือนเดิม เนื้อสัมผัส จะมีเนื้อผงที่ละเอียด เมื่อละลายกับน้ำแล้วจะข้น เหนียวเหมือนเดิม รสชาติ ของน้ำพริกตาแดง คงรสชาติที่เข้มข้น กลมกล่อม เหมือนเดิม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

มีลักษณะ เป็นผงที่ละเอียด มีสีแดง เมื่อนำมาผสมกับน้ำแล้ว จะมีลักษณะข้น เหนียว รสชาติเเหมือนเดิม สีของน้ำพริกเข้มเล็กน้อย
1. ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นจากการรับประทานน้ำพริกตาแดงผงกึ่งสำเร็จรูป
2. ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดงผงกึ่งสำเร็จรูป
3. สะดวกในการรับประทาน สะดวกในการพกพาและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
4. เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค
5. เป็นแนวทางในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธันยพร สุรินทร์คำคหกรรม
2นาง ขนิษฐา ยอดทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ฐิตารีย์ จันทรวัทน์สามัญ
4นาย สราวุฒิ งามศักดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ธวัชชัย หาญจริงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พลอยสีฟ้า จัันทร์ประเสริฐปวช.
2นางสาว กรัณฑ์กมล โภชกรณ์ปวส.
3นางสาว สุนิสา คุ้มกันปวส.
4นางสาว อินทิรา พันตาไหลปวส.
5นาย อัครเดช ปาทานปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-