พุ่มโสนพุทธศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษฎา มาตันคหกรรม
2นาย อรรถพล ปิยะลังกาคหกรรม
3นางสาว นงคราญ สมบัติหลายคหกรรม
4นาง เพ็ญพักตร์ มหาวรรณ์คหกรรม
5นาย ณัฐวุฒิ วรรณชัยคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สตางค์ ก้อใจปวช.
2นาย อภิวัฒน์ โนวุฒิปวส.
3นาย วรพล คันธวังอินทร์ปวส.
4นางสาว พรนภัส น่านน้องปวส.
5นางสาว สุทาทิพย์ กัปปะหะปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์“พุ่มโสนพุทธศิลป์” มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความแปลกใหม่ตามท้องตลาด ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากโสนหางไก่ ชิ้นงานการประดิษฐ์จัดทำขึ้นมาเป็นลักษณะของพานพุ่ม เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่จากผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้ที่สนใจ เป็นการนำวัสดุธรรมชาติมาทำให้เกิดคุณค่ารวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น สวยงาม ประณีต รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชากรในท้องถิ่นเชิงพาณิชย์ต่อไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

พุ่มโสนพุทธศิลป์ เป็นผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ การใช้วัสดุในการประดิษฐ์ ผสานกับความงดงาม โดยการใช้เทคนิค การร้อย การมัด การเย็บ การปัก เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ โดยนำโสนหางไก่ที่มีในท้องถิ่น นำมาต่อยอดให้กับชิ้นงาน สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเด่นเกิดเป็นรูปแบบต่างๆที่มีความประณีต สวยงาม รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชากรในท้องถิ่นเชิงพาณิชย์ต่อไป
1. ใช้เป็นเครื่องสักการบูชาในพิธีต่างๆ
2.ชิ้นงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริงตามโอกาสต่างๆ
3.ชิ้นงานมีความประณีตสวยงาม และต้นทุนต่ำ
4.สามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากชิ้นงาน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-