มินิสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วย พีแอลซี

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แต่ในปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องมลภาวะต่างๆ และปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกซึ่งทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ซึ่งผลที่ตามมาคือปัญหาภัยแล้งอากาศร้อน ซึ่งผลที่ตามมาเหล่านี้ไม่เป็นผลดีต่อพืชและสัตว์ที่เกษตรกรดูแลอยู่ อย่างเช่นพืชผักเหี่ยวเฉาและรสชาติไม่ดี สัตว์ที่เลี้ยงไว้ล้มตายหรือไม่ค่อยให้ผลผลิต เป็นต้น ซึ่งทำให้พวกเรามีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นระบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น เมื่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิได้ค่าที่สูงกว่าค่าที่กำหนด จะส่งข้อมูลที่วัดได้ไปที่ตู้คอนโทรลเพื่อสั่งให้ปั๊มน้ำทำงาน หลังจากที่ค่าอุณหภูมิ และความชื้น ถึงค่าที่กำหนดไว้ ตู้คอนโทรลก็จะสั่งให้ปั๊มน้ำหยุดทำงาน และจะทำงานอีกครั้ง เมื่ออุณหภูมิและความชื้นสูงกว่าค่าที่กำหนด
1.เพื่อสนองต่อยุธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0
2.เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
3.เพื่อการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาในอนาคตที่เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรือ อุปกรณ์ด้าน
เกษตรอัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) ให้เกิดประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานอย่างคุ้มค่า
4.เพื่อเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน
5.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ และเจตคติในกระบวนการประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0
6.เพื่อสนับสนุนการนำไปจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรตลอดจนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มนตรี เตียวเจริญพรอุตสาหกรรม
2นาย พนธกร พงศ์จิระปัญญาอุตสาหกรรม
3นาย พิเชษฐ์ ชาติวรรณอุตสาหกรรม
4นาย นพพร จูจันทร์อุตสาหกรรม
5นาย จิณทวัฒน์ จันทร์แดงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กรรณิการ์ แสงแจ่มปวส.
2นางสาว ขอบฟ้า เจตนจิตร์ปวส.
3นาย ธีระวัฒน์ ลีลาธนทรัพย์ปวส.
4นาย เวชพิสิฐ บุญอุดมปวส.
5นาย วราเมธ จารุสารปวส.
6นางสาว วิลาสินี มั่นชาวนาปวส.
7นาย วิศวกร ไข่สอนปวส.
8นางสาว อัญชลีกร สังข์ศรีปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-