อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิสิษฏ์ ก๋ามะละครอุตสาหกรรม
2นาย ปัญญา จันทร์เงินอุตสาหกรรม
3นาย สมมาตร นามดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมเกียรติ สิทธิปวช.
2นาย ชัยภัทร กฤษณะเดชาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเป็นยุคของการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยในการผ่อนแรงในการทำการเกษตร เครื่องสูบน้ำเป็นเครื่องทุ่นแรงที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรมีโอกาสจะหาซื้อมาไว้ใช้ในสวนหรือไร่นาของตน โดยลงทุนไม่มากนัก แต่เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เครื่องสูบน้ำเพียงเพื่อสูบน้ำจากคลอง ชลประทาน คูน้ำ ขึ้นมาสู่พื้นที่เพาะปลูกเท่านั้นระดับน้ำที่จะสูบขึ้นมาก็อยู่ไม่ลึก ดังนั้นเครื่องสูบน้ำ มีข้อดีคือ ราคาถูก เคลื่อนย้ายได้สะดวก และสูบน้ำได้ในปริมาณที่สูงได้ครั้งละมากๆและรวดเร็ว ข้อเสียคือ ต้องมีการมาเฝ้าเครื่องสูบน้ำว่าสูบน้ำใส่นาเต็มแล้วหรือยัง เสียเวลา และสิ้นเปลืองน้ำในการสูบด้วยใช่เหตุ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ควบคุมการสูบน้ำ สามารถตั้งเวลาในการสูบน้ำ เมื่อครบเวลาตามที่ตั้งไว้เครื่องสูบน้ำจะดับและมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์
1.อำนวยความสะดวกในการใช้งาน
2.ลดระยะเวลาในการเฝ้าเครื่องสูบน้ำ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก