เครื่่องปั่นน้ำคอลลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การหาประสิทธิภาพของเครื่องปั่นน้ำคลอลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สร้างขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ออกแบบและสร้าง เครื่องปั่นน้ำคลอลาเจ่นพลังงานแสงอาทิตย์ 2) เครื่องปั่นน้ำคลอลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้พลังงาน 3) เครื่องปั่นน้ำคลอลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งระบบเสียงในการประชาสัมพันธ์ 4) เครื่องปั่นน้ำคลอลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ระบบหมุนของมอเตอร์ สะดวกต่อการใช้งาน 5) เครื่องปั่นน้ำคลอลาเจ่นพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเคลื่อนย้ายไปจุดหมายที่เราต้องการได้โดยง่าย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องปั่นน้ำคลอลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้พลังงาน
ติดตั้งระบบเสียงในการประชาสัมพันธ์ ใช้ระบบหมุนของมอเตอร์ สะดวกต่อการใช้งาน
สามารถเคลื่อนย้ายไปจุดหมายที่เราต้องการได้โดยง่าย
1.ออกแบบและสร้าง เครื่องปั่นน้ำคลอลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์
2.เครื่องปั่นน้ำคลอลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้พลังงาน
3.เครื่องปั่นน้ำคลอลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งระบบเสียงในการประชาสัมพันธ์
4.เครื่องปั่นน้ำคลอลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ระบบหมุนของมอเตอร์ สะดวกต่อการใช้งาน
5.เครื่องปั่นน้ำคลอลาเจนพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเคลื่อนย้ายไปจุดหมายที่เราต้องการได้โดยง่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รุ่งนภา พงษ์ช้างอุตสาหกรรม
2นาย ณตปกรณ์ เงินเหรียญอุตสาหกรรม
3นางสาว มาลีรัตน์ เทียมฉัตรอุตสาหกรรม
4นาย กฤษณะ จั่นเพชรอุตสาหกรรม
5นาย สุรัตน์ ทองงามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปัณณทัต ยศศักดิ์ปวช.
2นางสาว ชลลดา ศิลประดิษฐ์ปวช.
3นางสาว ปาริชาติ พรมจันทร์ปวช.
4นาย ศราวุฒิ สุมานิตย์ปวช.
5นางสาว ฐานิกา ออเขาย้อยปวช.
6นางสาว ชนกกานต์ พูพรรณนาปวช.
7นาย ธิติรัตน์ ม่วงอ่อนปวช.
8นาย อรรณพ พุดแก้วปวช.
9นางสาว ฐิติมา ประสานเสือปวส.
10นางสาว ศศิวรรณ พงษ์ช้างปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-