เครื่องเป่าเศษอาหารนก

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยเป็นสิ่งที่มีมาช้านาน โดยธุรกิจการเลี้ยงนกสวยงามกำลังเติบโตอย่างมาก เนื่องจากการเลี้ยงที่ง่าย ต้นทุนค่าอาหารต่ำ เพาะพันธุ์ได้ง่าย ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับนกแก้ว ขนาดเล็กหรือเลิฟเบิร์ด ซึ่งเป็นนกที่ฉลาดมีสีสันสวยงาม โดยอาหารหลักของนกเลิฟเบิร์ดคือเมล็ดพืชรวมโดยนกจะแกะเปลือกเมล็ดพืชออกก่อนกิน และเมื่อครบ 8 ชั่วโมง จะต้องเปลี่ยนอาหารให้นก แต่จากการสำรวจข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงนกจะต้องทิ้งอาหารที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้างเครื่องเป่าเศษอาหารนก เพื่อเป่าเปลือกอาหารนกที่นกกินแล้วเพื่อนำอาหารมาผสมให้นกกินอีกครั้ง โดยผู้วิจัยคาดว่าเครื่องเป่าอาหารนกจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารของผู้เลี้ยงได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ใช้เพื่อเป่าเศษอาหารนกจากเมล็ดพืชแห้ง
1. เครื่องเป่าเศษอาหารนกที่สามารถใช้งานได้ดี
2. เครื่องเป่าเศษอาหารนกมีประสิทธิภาพสามารถลดเวลาการทำงานได้ดี
3. เครื่องเป่าเศษอาหารนกมีความพึงพอใจสำหรับผู้นำไปใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรเชษฐ์ รัตนเกศอุตสาหกรรม
2นาย ภูริพงศ์ อักษรพิมพ์อุตสาหกรรม
3นาย ศิลปชัย ปานสมบูรณ์อุตสาหกรรม
4นาย ทินกร ต๊ะแน่วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรพล อินทร์หมีปวช.
2นาย ศิรสิทธิ์ สุดสุวรรณ์ปวช.
3นาย กรวุฒิ คงสุวรรณ์ปวช.
4นาย ทินกร บุญรอดปวช.
5นาย สุมนัส นุ่มน้อยปวส.
6นางสาว ธิติกานต์ บุญสะอาดปวส.
7นาย กิตติภพ ทองมากปวส.
8นางสาว ผุสดี ศรีบุตรปวส.
9นาย เครือณรงค์ แสงอรุณปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-