วาล์วน้ำอัตโนมัติเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฤกษ์ชัย ปรกแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ปรีชา มั่นคงอุตสาหกรรม
3นาย ชัยมงคล พันฤทธิ์อุตสาหกรรม
4นางสาว รัชนี สุขก่ำสามัญ
5นางสาว บุณยนุช โพธิ์พุ่มอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิพิฐพนธ์ แดงเรื่อปวช.
2นาย แสนสุข แซ่เตียวปวช.
3นาย ฐากร จักร์เพชรปวช.
4นาย ชาคริต ส่องสว่างปวช.
5นาย พรหมสุข พุกประเสริฐปวช.
6นางสาว วันณิสา เซี่ยงหว็องปวช.
7นางสาว ณษมา ปภากุลพัฒน์ปวช.
8นาย ณัฐนันท์ เจริญใจปวส.
9นาย อนุชิต วงษ์แก้วปวส.
10นาย ธีรยุทธ วันฉวีปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะในมิติของผลิตภาพ (Productivity) เนื่องจากเกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ ขาดข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นนวัตกรรมวาล์วน้ำอัตโนมัติเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ในการหมุนเปิดปิดวาล์วน้ำ ใช้แผงโซล่าเซลล์ในการชาร์จแบตเตอรี่ ในส่วนของระบบควบคุมใช้เทคโนโลยี LoRa ในการสื่อสารแบบไร้สายผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ทำให้การควบคุมวาล์วน้ำกับส่วนควบคุมหลักได้ระยะไกล และสามารถควบคุมได้ด้วยมือ ในกรณีที่ส่วนควบคุมหลักเกิดปัญหาไม่สามารถสั่งงานได้ ส่วนควบคุมหลักใช้หน้าจอแสดงผลแบบสีทัชสกรีน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบการปั๊มน้ำอัตโนมัติพร้อมกับการวัดพลังงานไฟฟ้าของปั๊มน้ำ แสดงผลการวัดระดับน้ำในแท็งก์ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ แสดงผลการทำงานของเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน แสดงสถานะของแบตเตอรี่และความแรงของสัญญาณในการติดต่อสื่อสาร และรองรับการทำงานระบบ IOT ได้
1. ประหยัดเวลาในการเปิด-ปิดวาล์วน้ำ และสะดวกสบายต่อการใช้งาน
2. ใช้พลังงานเเสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ต่อไป

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-