เครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแสงรังสี UV

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อิศรพงษ์ วงค์เคาอุตสาหกรรม
2นาย วีระชาติ จองปิ่นหย่าอุตสาหกรรม
3นาย ธนรักษ์ วิชัยสืบอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. มนตรี ม่วงวงษ์อุตสาหกรรม
5นาย ยุทธนา บุญยวงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยุทธนา ไยเบียงปวช.
2นาย พบชัย พุ่มไมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

ผลการทำโครงการพบว่า เครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแสงรังสี UV ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถนำไปฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ โดยมีคุณภาพตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลการทำโครงการพบว่า เครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแสงรังสี UV ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถนำไปฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ โดยมีคุณภาพตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5
1 ได้เครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแสงรังสี UV
2 ลดการแพร่เชื้อโควิด-19
3 ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
4 ผู้ที่สนใจสามารถนำเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแสงรังสี UV ไปพัฒนาต่อได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-