อควาโปนิกส์มินิสมาร์ทฟาร์ม

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

เพื่อให้นักศึกษาสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ให้มีความสามารถใช้งานในด้านเกษตรกรรม เพื่อเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เปิด/ปิด
2 ระบบรักษาความปลอดภัย แจ้งเตือนความผิดปกติต่าง ๆ
3. ระบบบริหารพลังงาน และพลังงานสำรอง เช่น การปิด/เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
4. ระบบสื่อสาร เช่น รับ/ส่ง ข้อความหรือคำสั่งระหว่างผู้ใช้
สิ่งประดิษฐ์สามารถสร้างมูลค่าและทำงานได้จริงนำไปสู่ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ และยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
1. ช่วยเพิ่มความสะดวก ให้การใช้งานหรือควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มหรือชุมชน
2. ช่วยเพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชราวุธ สอนชัยภูมิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฆนนาท ตันเรือนปวส.
2นางสาว อรุณรัตน์ พัสกาปวส.
3นาย จันทิชา ธรรมโชติปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก