หัตถศิลป์ลายทองสร้างสรรค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์หัตถศิลป์ลายทองสร้างสรรค์ เป็นผลงานที่ผู้เรียนสามารถคิดและสร้างสรรค์ขึ้นได้เองในทุกขั้นตอน เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ใช้ทักษะด้านการเขียนลายไทยมาช่วยสร้างสรรค์ผลงาน โดยประดิษฐ์ลายให้เป็นแบบร่วมสมัย (ปิดทอง) และถมด้วยสีดำเพื่อผลักให้ลายโดดเด่นแสดงออกในแบบของศิลปะไทยประเภทการปิดทองประยุกต์บนกระจก ได้ผลงานที่แปลกใหม่ สามารถเป็นงานตั้งโชว์ ตกแต่งภายใน เป็นของฝาก และเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของงานปิดทอง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สิ่งประดิษฐ์ “หัตถศิลป์ลายทองสร้างสรรค์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงเอกลักษณ์โดดเด่น อีกแขนงหนึ่งในงานศิลปะประเภทปิดทอง โดยใช้นวัตกรรมการปิดทองประยุกต์บน (กระจก) ซึ่งเป็นการเขียนลายหรือรูปภาพให้ปรากฏเป็นลายสีทอง ทำให้งานหัตถศิลป์ชิ้นนี้มีความหลากหลาย โดดเด่นด้วยแผ่นโปรยสีทอง สีเงิน และแผ่นโปรยหลากสีแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของงานปิดทอง
1. นำไปประดับผนังอาคาร บ้านเรือน ร้านอาหาร ฯลฯ
2. ติดตั้งเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องรับรองให้ดูเป็นวัฒนธรรมไทย
3. จำหน่ายเป็นของที่ละลึก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นายกำพล ตรงเมธีศิลปกรรม
2นาง ปานตา วิมลมิ่งศิลปกรรม
3นาย พงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสงศิลปกรรม
4นาย สุรชิต ทะยะธงศิลปกรรม
5นาย กมล สาริกานนท์ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิชญพงษ์ โพธาใจปวส.
2นาย ธนวัฒน์ จอมแก้วปวส.
3นาย พีรยุทธ อยู่ลือปวส.
4นาย อนุชา เยอส่อปวส.
5นาย วราภรณ์ เขื่อนไชยวงค์ปวส.
6นาย อเนก อมรอรุณโรจน์ปวส.
7นางสาว อินทร์ธิดา ปงกันมูลปวส.
8นาย ศักดิ์ศร กาวิชัยปวส.
9นาย สมรรถชัย รุ่งประชาปวส.
10นางสาว ปานตะวัน ณัฐกุลปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-