Smart home&farm

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สิริยากร กิตติสกุลกาญจน์อุตสาหกรรม
2นาย ประเวศ สมประสงค์อุตสาหกรรม
3นาง จันทร์ทิพย์ สมประสงค์คหกรรม
4นาย สิรภพ มณีพันธุ์ชาติอุตสาหกรรม
5นางสาว ชุมาพร ทองสินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กีรศักดิ์ สุขสำราญปวช.
2นาย ระพีวิทย์ พรมไชยปวช.
3นาย วุฐฒิญา แท่นนิลปวช.
4นาย ชลสิทธิ์ พลรักษ์ปวช.
5นาย อภิวัฒน์ สิทธิสรปวส.
6นาย คงกฤช มณีปวส.
7นาย นิรุต วงศิลปวส.
8นาย เกียรติพงษ์ สวัสดิ์คณาปวส.
9นางสาว พิมพิศา พุฒเอกปวส.
10นาย วาฑิต กาญจนจินดาภรณ์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เพื่อลดเวลาในการทำงานและสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้น สามารถสั่งงานได้อย่างง่ายดายโดยไช้มมือถือและสะดวกสะบายในการไช้งาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถสั่งงานผ่านมือถือและสามารถตั้งเวลาในการไช้งานและอื่นๆ
ช่วยลดเวลาในการทำงานและสะดวกสะบายในการสั่งงาน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก