พวงมาลัยพระกรวิจิตร (Garland Phra Kornvichit)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันรูปแบบของมาลัยจากวัสดุต่างๆที่มีการวางจำหน่ายเป็นของขวัญของที่ระลึกมีรูปแบบที่เหมือนและคล้ายคลึงกันซึ่งขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมีการนำวัสดุเหลือใช้ที่มีภายในครัวเรือน มาเปลี่ยนรูปให้มีความสวยงามและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มาลัยจากซองพลาสติกเหลือใช้ให้มีรูปแบบสมัยใหม่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนางานมาลัยให้ทันสมัยแต่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมาลัยและเป็นแนวทางการศึกษาพัฒนารูปแบบงานหัตถศิลป์ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์อื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปสร้างรายได้ เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ที่สนใจและเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

การสร้างความแตกต่างเป็นการเพิ่มสิ่งที่มีความหมายและคุณค่าที่แตกต่างจากคู่แข่งขันที่มีอยู่ในตลาดโดยสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งทางด้านรูปแบบ ขนาด ลักษณะที่โดดเด่นจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติของงานมีความละเอียดอ่อน ประณีตบรรจง มีความสวยงามและยังมีประโยชน์ใช้สอยมากมาย ประสิทธิภาพของชิ้นงาน มาลัยนั้นประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ภายในครัวเรือน มีอายุการใช้งานในระยะยาว การลงทุนในการผลิตต้นทุนต่ำกว่าราคาขายและรายได้มากกว่า
1 นักเรียนได้เรียนรู้ และมีทักษะในกระบวนการคิดค้นและพัฒนาด้านหัตถศิลป์ 2 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มาลัยจากซองพลาสติกภายในครัวเรือน 3 เป็นแนวทางการประกอบธุรกิจ สร้างรายได้ และอาชีพในอนาคต 4 เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านงานมาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว บุญญาพร กำแพงโสภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ปุญญนุช อินทร์ใยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว จันทร์ทิพย์ ใจแสนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ณัชญ์ชนก แซ่โล้วสามัญ
5นาย แสนยากร มวลจุมพลประมง

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐินี เหล็กดีปวช.
2นางสาว วาสนา ดอนมากปวช.
3นางสาว วิภาดา กระต่ายทองปวช.
4นางสาว ณัฐกมล สุวรรณ์ปวช.
5นางสาว สโรชา ใจหมั่นปวช.
6นางสาว ศศิภรณ์ จุลพันธุ์ปวช.
7นางสาว ณัฎฐณิชา โกสุมปวช.
8นางสาว อลิษา แซ่เท้าปวช.
9นาย ธิษณ์ แซ่ย่างปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-