เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนกึ่งอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คชานนท์ พงษ์ธัญการอุตสาหกรรม
2นาย อรรณพ คำฝั้นอุตสาหกรรม
3ดร. คำนึง ทองเกตุอุตสาหกรรม
4นาย ปฏิพัทธ์ ธะนะหมอกอุตสาหกรรม
5นาง พัฒนา ทองเกตุอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สงกรานต์ สมเพชรปวช.
2นาย ธนพลธ์ พลเมืองหล้าปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาคุณภาพของเครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนกึ่งอัตโนมัติ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จำนวน 21 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูที่ปฏิบัติการสอนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ที่มีประสบการณ์การสอน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนกึ่งอัตโนมัติ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย(X ) เท่ากับ 4.20 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.59 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีคุณภาพมากสุดได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย (X ) = 4.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.55 รองลงมาด้านรูปลักษณ์การออกแบบ มีค่าเฉลี่ย (X ) = 4.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.55 และด้านที่มีคุณภาพน้อยสุด ได้แก่ ด้านความประณีตของผลงาน มีค่าเฉลี่ย (X ) = 3.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.45

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ใช้บริหาร บำบัดกล้ามเนื้อแขนสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างบุคคลปกติทั่วไป โดยใช้ต้นแรงจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นตัวช่วยการโยกแขนให้เคลื่อนที่ขึ้น-ลง สามารถเลือกการกายภาพได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา ปรับรอบตามระดับที่ต้องการ เครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
ใช้บริหาร บำบัด กล้ามเนื้อแขนสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างบุคคลปกติทั่วไป

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-