สมุนไพรย้อมผมหงอก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างสมุนไพรย้อมผมหงอก เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพร ย้อมผมหงอก และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรและผู้นำไปใช้ย้อมผมหงอก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพสมุนไพรย้อมผมหงอก แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสมุนไพรย้อมผมหงอก สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า การออกแบบและสร้างสมุนไพรย้อมผมหงอก โดยส่วนผสมของชาดำ เทียนกิ่ง อัญชัน กากกาแฟ การประเมินประสิทธิภาพของสมุนไพรย้อมผมหงอก โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ด้านส่วนผสมของสมุนไพร ด้านความสะดวกในการใช้งาน ติดสีนาน และด้านประสิทธิภาพในการทำงาน ส่วนด้านการใช้งานพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี การทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรย้อมผมหงอกพบว่ามีความสามารถย้อมผมหงอกนาน 20 วัน ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อสมุนไพรย้อมผมหงอกได้ในระดับดีมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรไม่เป็นอันตรายต่อหนังศีรษะ เมื่อใช้แล้วผมนุ่มสวย เงางาม ปกปิดผมขาว
ปกปิดผมขาว ช่วยให้ผมนุ่มสวยเงางาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศุภนิชา โยปัญเตี้ยสามัญ
2นาย เตชะตาธรรม เตชะตามีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุปรียา สันอุดรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว มนฐิตา วงศาสามัญ
5นาย ศุภศานต์ รักสกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มะปราง ยี่แสงปวส.
2นางสาว นิภาธร ปินคำปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-