เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชัย กงพลนันท์อุตสาหกรรม
2นาย ปรีชา เรืองฉิมอุตสาหกรรม
3นาย เกษม ดอนชัยอุตสาหกรรม
4นาย วีระชาติ จองปิ่นหย่าอุตสาหกรรม
5นาย ขวัญ ชัยหัตถกองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศ์ภัค เฌอมือปวส.
2นาย ชินวัตร ยาวิชัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่2) ประเมินคุณภาพของเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน เกษตรกร จำนวน 20 คน และสถานประกอบการ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำแนกเป็น เครื่องมือทดลอง ได้แก่ เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่ ที่สร้างขึ้นมีขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร และสูง 80 เซนติเมตร ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า การใช้งานเริ่มจากเสียบปลั๊กไฟฟ้า เปิดสวิตช์ON นำภาชนะมารองเมล็ดข้าวโพดที่ช่องทางออก ใส่ฝักข้าวโพดที่ช่องทางเข้า เครื่องจะแกะเมล็ดข้าวโพดออกและแยกเมล็ดให้ไหลลงสู่ภาชนะ แกนข้าวโพดจะไหลออกสู่ภาชนะด้านท้าย
1. ได้เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด 2. การแกะเมล็ดข้าวโพดมีความสะดวกและรวดเร็ว
3. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน 4. ลดความเมื่อยล้าในการแกะเมล็ดข้าวโพด
5. ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดไปเป็นต้นแบบหรือพัฒนาต่อได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-