ชอล์กสมุนไพรไล่มดจากมะกรูด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นภาพร เชื้อวังคำสามัญ
2นางสาว ภัทรพร ทิพย์โฆษิตคุณสามัญ
3นาย พนมรัตน์ นาโสกสามัญ
4นางสาว กมลรัตน์ สุระสะสามัญ
5นางสาว ศุภาพร รอบคอบสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธิดา เมฆลอยปวส.
2นางสาว วิมลรัตน์ แก้วศรีนวมปวส.
3นางสาว ดวงกมล แข็งแรงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชอล์กสมุนไพรไล่มด อัตราส่วนที่เหมาะสมของสมุนไพรที่ได้นำมาเป็นวัตถุดิบในการทำชอล์กสมุนไพร โดยการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันมด ระยะทางที่เหมาะสมและความเสถียรของประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของชอล์กสมุนไพรจากมะกรูด กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองใช้ชอล์กสมุนไพรไล่มดคือ ชาวบ้าน บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20 คน ได้ทดลองใช้ชอล์กสมุนไพร จากนั้นได้สอบถามความ พึงพอใจในการใช้ชอล์กสมุนไพรโดยแบบสอบถามความพึงพอใจและบันทึกผล ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านบ้านนาโพธิ์ จำนวน 20 คนมีความเห็นว่าความสวยงามและน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์ คิดเป็น 90% ประสิทธิภาพในการไล่มดของชอล์กสมุนไพรจากมะกรูด คิดเป็น 95% ระยะเวลาในการไล่มดของชอล์กสมุนไพรจากมะกรูดคิดเป็น 85% ช่วยลดการใช้ชอล์กสารเคมีได้หรือไม่คิดเป็น 90% วัตถุดิบสามรถหาได้ในท้องถิ่น คิดเป็น 95% และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ คิดเป็น 85%

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะ : ชอล์กสมุนไพรไล่มดจากเปลือกมะกรูด
คุณสมบัติผลงาน และประสิทธิภาพ : มีประสิทธิภาพในการไล่มดสูงและปลอดภัยเป็นมิตรกับส่งแวดล้อม
1. เพื่อได้ชอล์กสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมและสามารถใช้ในครัวเรือนได้อย่างปลอดภัย
2. ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถหาได้ง่าย เป็นการส่งเสริมสมุนไพรท้องถิ่นและประหยัดค่าใช้จ่าย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก