สเปรย์ชีวภาพไล่ยุงและแมลง Bio Baygon Spray

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยที่เกิดจากยุงและแมลงที่เป็นพาหะนำโรค เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดโรคต่าง ๆ อีกด้วย จึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์สเปรย์ชีวภาพไล่ยุงและแมลงที่ทำจากสมุนไพรที่อยู่ในท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรมีรายได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์สเปรย์ชีวภาพไล่ยุงและแมลง โดยใช้วัตถุดิบสมุนไพรจากธรรมชาติมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลง โดยการฉีดพ่น สามารถไล่ยุงและแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยบำรุงผิวพรรณชุ่มชื้น สามารถฆ่าแบคทีเรีย และทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ที่เป็นพาหะนำโรค มีขนาดผลิตภัณฑ์กะทัดรัดเหมาะสำหรับพกพา
สามารถฉีดพ่นไล่ยุงและแมลงได้ ผลิตภัณฑ์ใช้วัตถุดิบจากสมุนไพรธรรมชาติทำให้เมื่อใช้แล้วไม่ระคายเคืองผิวปลอดภัยต่อผู้ใช้ สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คธาวุธ เครือวิยะเกษตรกรรม
2นาย ไพทูรย์ นามสง่าเกษตรกรรม
3นางสาว อมรรักษ์ ติงเกษตรกรรม
4นาย วิระ ไกยราชเกษตรกรรม
5นาง อรนุช อยู่ยอดสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปวีธิดา กาญจนาปวช.
2นาย ณัฐภูมิ บัวอุไรปวช.
3นาย กิตติชาติ โต๊ะสกุลปวช.
4นางสาว วัลยา ศรีสุขปวช.
5นาย กฤษณะ แก้วคล้ายปวช.
6นาย สุธี ทองพิจิตรปวช.
7นางสาว วันดี นิ่มโฉมปวช.
8นาย ธราดล ใบบางปวช.
9นางสาว ฉัตรลัดดา สมปานามีปวส.
10นางสาว พักจิรา สมทองปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก