ปั๊มออกซิเจนแบบ 2 ระบบ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง ปั๊มออกซิเจนแบบ 2 ระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาทีมักจะพบ คือ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับขัดข้อง แนวคิดที่จะทำปั๊มออกซิเจนแบบ 2 ระบบนี้ขึ้นมา เพราะการพบปัญหาที่เกิดขึ้น ในการให้ออกซิเจนในปลาสำหรับภาคการเกษตร เช่น การเลี้ยงปลาสวยงาน การเลี้ยงกุ้งในภาคครัวเรือน และอื่น ๆ การเกิดปัญหาระบบไฟฟ้ากระแสสลับขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ จะส่งผลให้ปั๊มออกซิเจนไม่ทำงาน สาเหตุดังกล่าวจึงนำมาซึ่งการแก้ไขการขาดออกซิเจนในน้ำ โดยกลุ่มผู้จัดทำโครงการจึงนำเอาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ คือ เมื่อระบบไฟฟ้ากระแสสลับดับ ระบบจะเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ และเมื่อไฟฟ้ากระแสสลับติด ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ปั๊มออกซิเจนแบบ 2 ระบบ ประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยแก้ปัญหาการขาดออกซิเจนในน้ำ เพราะใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง และยังสามารถสั่งการทำงานด้วยระบบมือถือได้อีกด้วย
1. เพื่อไม่ให้น้ำขาดออกซิเจนซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงในน้ำ
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวงจร
3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเพราะสามารถสั่งการระยะไกลผ่านมือถือได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พัฒน์พงษ์ วรโภชน์อุตสาหกรรม
2นาย พิพัฒน์ วงค์จักร์อุตสาหกรรม
3นาย นพรัตน์ งามพ้องอุตสาหกรรม
4นาย คมกริช แสงสุรินทร์อุตสาหกรรม
5นาย พิเชต คันธะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิทยา วงศ์ใหญ่ปวส.
2นาย อัครวิชช์ อุปละปวส.
3นาย ธวัชชัย พันธุปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-