เตาย่าง 180 องศา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รังสันต์ อยู่สถิตย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เทียนชัย เกียรติเสรีกุลปวส.
2นางสาว สุธาสินี เปี่ยมสะอาดปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การกำหนดโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างเตาย่าง180องศา 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของเตาย่าง180องศา 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเตาย่าง180องศา กลุ่มตัวอย่างคือ แม่ค้าร้านส้มตำ ไก่ย่างใน อำเภอท่าม่วง จำนวน 5 ร้าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมพบว่าความพึงพอใจเตาย่าง180องศาพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับ ดี
1 เพื่อช่วยลดเวลาในการยืนปิ้งย่าง
2 เตาปิ้งย่างอย่างสามารถใช้งานได้จริง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก